Környezeti nevelés

A környezeti nevelés olyan összetett személyiség-, magatartás- és attitűdformálás,
– amely az egyént képessé teszi a másokkal való együttműködésre,
– amely elősegíti és erősíti az emberek környezettudatos magatartást, életvitelét,
– megismerési, cselekvési és döntési képességeket fejleszt,
– tudatos mérlegelésre nevel, arra, hogy a jelent a lehetséges jövő felől közelítsük,
– komplex és integrált nevelési terület.

Céljaink:
– alakuljon ki a gyerekekben a környezetük iránti felelősség, tanuljanak meg környezetbarát módon élni,
– ismereteik birtokában fedezzék fel a környezeti problémákat, értsék meg azok gazdasági, társadalmi okait,
– legyenek képesek együttműködni, dönteni, cselekedni, válaszokat keresni a problémák megoldása érdekében,
– értsék meg, hogy az ember – mint a természet része – csak úgy boldogulhat, hogy környezetével együttműködik, vele harmóniában él.
– legyenek képesek mindennapi életükben a természeti, társadalmi, gazdasági, politikai konfliktusokat keresni, megoldani,
– ismerjék meg lakóhelyük jellegzetességeit, hagyományait, az itt élő nemzetiségek népszokásait, nevezetes szülötteit, gazdasági életét,
– a tanulók az elemző módszerek készségszintű alkalmazásával képesek legyenek életkoruknak megfelelően vizsgálni és jellemezni környezetük állapotát.

Feladataink:
–  a környezettudatos magatartás, a környezetért felelős életvitel elősegítése; a természetet, az embert, az épített és a társadalmi környezetet tisztelő szokásrendszer megalapozása;
– a környezet megóvásához szükséges képességek és készségek gyakoroltatása, amelyek a természeti és a társadalmi környezet zavartalan működését elősegíthetik;
– tanulóinkat életkoruknak megfelelő szinten megismertetni – a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozások keretében – a környezet megóvásának szempontjából legfontosabb ismeretekkel:
– a környezet fogalmával,
– a földi rendszer egységével,
– a környezetszennyezés formáival és hatásaival,
– a környezetvédelem lehetőségeivel,
lakóhelyünk természeti értékeivel,
– lakóhelyünk környezetvédelmi feladatival kapcsolatosan.

Akciók
Egy-egy helyi környezeti probléma megoldására vagy jeles napokon szervezünk olyan akciókat, amelyek felhívják a lakóhelyünk közösségének figyelmét egy-egy helyi vagy globális környezeti problémára. A megmozdulást szervezhetjük magunk is, de csatlakozhatunk helyi vagy országos környezetvédő szervezetek akcióihoz (pl.: Takarítási Világnap)
Kiállítások
Jeles napokhoz kapcsolódva.
Média
Szoros kapcsolatot tartunk a helyi médiával és gondoskodunk az érdemi események, feltárt problémák, eredmények megismertetéséről.

Tanulmányi kirándulás
Szervezünk egy vagy többnapos tanulmányutat egy-egy konkrét téma részletesebb megismerésére, egy-egy terület, táj megismerése céljából. Ellátogathatunk kisebb-nagyobb gyerekcsoportokkal tanösvényekre, nemzeti parkokba, természetvédelmi területekre, vadas parkokba, botanikus kertekbe, múzeumokba.
Zöldesítés
A környezetvédelmi jeles napokhoz kapcsolva vagy önálló programként, a szülők, illetve az iskola-közeli (lakótelep) lakosság megnyerésével cserjék, fák ültetésével szépíthetjük környezetünket és a zajtól, portól védhetjük szervezetünket.
Vetélkedők, tanulmányi versenyek
Az érdeklődő, ambiciózus tanulókat ösztönözzük arra, hogy vegyenek részt helyi, regionális és országos versenyeken.
Egészségnevelési programunk
Céljaink:
• gyerekek rendelkezzenek korszerű ismeretekkel azok gyakorlásához szükséges készségekkel és jártasságokkal,
• váljanak képessé az egészségvédő magatartás szokásrendszerének elsajátítására,
• tudatosuljon bennük, mit szabad és mit kell tenni szervezetük egészségének megőrzéséért,
• érzékeljék egészségük sérülékenységét, a felelőtlen emberi magatartás, a káros szokások következményeit,
• lássák meg környezetünk egészségkárosító tényezőit, a betegségmegelőzés lehetőségeit,
• tudatosuljon bennük a mindennapos testedzés fontossága,
• váljanak képessé a balesetek megelőzésére,
• tudatosuljon bennük a felelős magatartás,
• legyenek képesek kulturált párkapcsolatokat létesíteni, rendelkezzenek alapvető szexuális ismeretekkel.
Egészségneveléssel kapcsolatos feladataink:
• biztosítani az egészségmegőrző környezetet,
• alkalmassá tenni a testi-lelki szociális lehetőségeik kiteljesítésére,
• fejleszteni önértékelésüket,
• az egészségesebb életmód érdekében a mindennapos mozgás, helyes táplálkozás igénnyé alakítása,
• az egészségi állapot szempontjából fontos viselkedésmódok, szokások valamint az ezeket befolyásoló tényezők megismertetése,
• támpontokat adni az életmódbeli döntések meghozatalához, segítve az egészséget támogató magatartásformák kialakulását,
• segítséget nyújtani az együttműködési, konfliktuskezelési stratégiák elsajátításához,
• a családi életre nevelés szempontjából bővíteni az alapvető fontosságú szexuális ismereteket,
• az egészség megőrzéséhez, a betegségek megelőzéséhez szükséges ismeretek, képességek, jártasságok fejlesztése,
• a káros szenvedélyek visszautasításának – a „nemet mondás” elsajátíttatása,
• az önértékelés aktív fejlesztése,
• az óvoda, iskola, az otthon, a pedagógusok és gyermekek közötti jó kapcsolatok fejlesztése,
• az iskolaorvosi, védőnői szolgálat, ÁNTSZ szerepének növelése az egészségneveléssel kapcsolatos támogatás és tanácsadás rendszerében.
Egészségügyi ellátások:
A gyerekek testi, lelki egészségének folyamatos figyelemmel kísérése, állapotfelmérése, védőoltásokkal való ellátása jól működik.
Intézményünkben iskolaorvos, védőnő, iskola-fogorvos, a családsegítő szolgálat és nevelési tanácsadó munkatársai látják el feladatukat.

Tisztelt Szülők, Kedves Támogatóink!

Iskolánk bejutott a TESCO: Ön választ, mi segítünk c. pályázatának első fordulójába.

2019. június 17. és július 14. között van lehetőség arra, hogy vásárlásaik során kapott zsetonjaikkal támogassanak bennünket a komlói és szigetvári Tesco Áruház bejáratával szemben elhelyezett szavazóurnánál.

Pályázatunk célja:

Szeretnénk létrehozni olyan színes, interaktív képesség- és készségfejlesztő pályát az iskola folyosóin és közösségi terein, amellyel fejlődhet tanulóink téri tájékozódása, mozgáskoordinációja, problémamegoldó, tanulási és együttműködési képessége. Az akadálypályán végzett feladatok játékosan fejlesztik a gyermekek mozgáskoordinációját,figyelemkoncentrációs képességét, gondolkodási és problémamegoldó képességét, ügyességét,együttműködési készségét, türelmét. Emellett még több pozitív élményt szerezhetnek az iskolában azáltal,hogy szabadidejüket is hasznosabban tölthetik el.

Kérjük, segítsen céljaink elérésében és szavazatával támogassa a komlói Gagarin Általános Iskolát!

Megtisztelő támogatásukat ezúton is köszönjük!