Az iskola története

Honnan is indultunk? Íme, volt iskoláink története dióhéjban.

Kökönyösi Általános Iskola
A bányászat nagy ütemű fejlesztése Komló gyors átalakulását jelentette. A város egyetlen iskolája már nem tudott több gyermeket befogadni, így megindult az új városrész (Kökönyös) iskolájának az építése. A város vezetése, és az építők úgy tervezték, hogy 1953 szeptemberében átadják az új épületet, de a hivatalos átadásra csak 1954. január 10-én került sor. A szocreál stílusú intézmény akkor modern épületnek számított.


Az épület 2009-ben

Az iskola tornaterme a város oktatási intézményei közül a legnagyobb. A jó feltételrendszer szinte kínálta a tagozatos testnevelés beindítását, melyre az 1973/74-es tanévben került sor. A 80-as évek végére a KBSK szakosztályainak megszűnésével a tagozat tevékenysége háttérbe került, és 1995-re megszűnt.  A 80-as évek végére az intézményvezető törekvésének eredményeképpen, a matematika tanításához kiváló szakmai csoport jött létre, így megkezdődhetett 1990-től a matematika szakosított tantervű oktatása. A matematika tagozatos oktatást 5. osztálytól indították, városi beiskolázással. A kezdeti sikerek néhány év alatt csökkentek, ugyanis a város többi iskolája a városi beiskolázást nem támogatta. Az ezredfordulót megelőző években az iskolahasználók igényét és érdeklődését figyelembe véve került sor az új profil, az informatika tagozat megtervezésére, szervezésére. Ennek eredményeként 2000-től emelt szintű informatikaoktatás működött, évről évre eredményesebben. Az iskola életében 1982-től (megszűnt az addig tagiskolaként működő cigányiskola) az emelkedő hátrányos helyzetű és roma tanulók száma miatt kiemelt feladat volt a differenciált bánásmód, a műveltségbeli hátrány leküzdése, az eredményes tanuláshoz szükséges képességek fejlesztése és tehetséggondozás. Számos eredmény igazolja az iskola pedagógusainak e területen végzett kiváló munkáját.

Az intézmény a városban történő intézményi átszervezések miatt 1999-ben Dávidföldre költözött és Ifjúság Utcai Általános Iskola néven működött tovább. Újabb döntés után 2003/2004-es tanévben indítottak utoljára első osztályt, 2005-től pedig a Gagarin Általános Iskola tagintézményeként működtek, egészen 2008 nyaráig, amikor is az intézmény jogutóddal megszűnt. Pedagógusai és tanulói visszaköltöztek Kökönyösbe, ahonnan 2000-ben elköltöztek.

Dávidföldi Általános Iskola
A kökönyösi városrész emeletes házaival szinte egy időben épült a főképp családi házakból álló dávidföldi városrész. Infrastruktúrájából nem hiányozhatott az általános iskola sem. 1958. január 23-án kezdték meg az építést, az I. ütem befejezése 1959. szeptember 23., ekkor adták át ünnepélyesen az épületet (2. kép).


A ma üresen álló épület

Az iskola jó munkájának és mintaszerű berendezésének híre túljutott a város határain. 1983/84-es tanévben az 1. és 2. osztályban megkezdődött az iskolaotthonos oktatás egy-egy tanulócsoportban. Ez a napközitől különböző tanítási forma kedveltnek, sikeresnek bizonyult, mert időbeosztása, a tanítási órák napi elrendezése jobban megfelelt a 6-8 éves korosztály teherbíró képességének, hatékonyabb tanulást biztosított. Sikerességét jelzi, hogy csak az 1999-es tagiskolává válás szűntette meg működését.

1985-ben a városban elsőként sikerült berendeznie az intézménynek számítógépes termet, és indulhatott az oktatás a 7. osztályosok részére.  Commodore számítógépeken tanulhattak, fakultáció keretében. Az 1990-es évek első felében emelt szintű matematikaoktatás indult az iskolában, 4. osztálytól heti 6 órában tanulhattak matematikát az érdeklődő, tehetséges gyermekek. Nem maradtak el a kiváló versenyeredmények sem, de nem csupán matematikából születtek kiemelkedő sikerek. Az iskola tanulói szép eredményeket értek el különböző sportágakban, rajzpályázatokon, vöröskeresztes versenyeken és országos mozgófilm pályázaton.

A városi intézmény átszervezés eredményeként az iskola elsőként szűnt meg. A Gagarin Utcai Általános Iskola tagiskolája lett 1999-ben, majd 2000-ben jogutóddal megszűnt és a kökönyösi városrészen lévő épületben őrzik, ápolják a régi hagyományokat az iskola volt tanárai, immár a Gagarin Általános Iskolában.

Gagarin Utcai Általános Iskola
„Anyaiskolánkat” 1967-ben adták át a kenderföldi városrész második iskolájaként, amelyet a Gagarin utcában építettek fel. A kétszintes iskolaépület ekkor a legkorszerűbb iskolák közé tartozott (3. kép).


A Gagarin utcai épület – 2009

Az első két tanévben az oktatás tárgyi, személyi feltételei már megengedték, hogy valamely tantárgy irányába eltolódjon az érdeklődés. Az 1969/70-es tanévben a testnevelés szakosított tantervű oktatásához teremtették meg a feltételeket. A testnevelés tagozat ekkor vette kezdetét. Nemcsak a lakókörzetből, hanem a város egészéből válogatták össze a jó mozgású, egészséges, ügyes, fokozott terhelést bíró és vállaló gyermekeket. Más iskolákban is indítottak tagozatot, ahol talán még a tárgyi feltételek is jobbak voltak, de csak itt – a Gagarin utcában – maradt meg azóta is, bár 2000 óta már másik épületben. 1987-tól Huszár Zoltán testnevelés szakos tanár az intézmény igazgatója – és ma is ő vezeti az azóta többször átalakult intézményt.1, 2
1. Csík Istvánné: A komlói iskolák története – A Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület kiadásában – Komló, 1997.
2. Iván László – Fazekas Imre (szerk.): Komlói monográfia – Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület, Komló 2004.