Környezeti nevelés

A környezeti nevelés olyan összetett személyiség-, magatartás- és attitűdformálás,
– amely az egyént képessé teszi a másokkal való együttműködésre,
– amely elősegíti és erősíti az emberek környezettudatos magatartást, életvitelét,
– megismerési, cselekvési és döntési képességeket fejleszt,
– tudatos mérlegelésre nevel, arra, hogy a jelent a lehetséges jövő felől közelítsük,
– komplex és integrált nevelési terület.

Céljaink:
– alakuljon ki a gyerekekben a környezetük iránti felelősség, tanuljanak meg környezetbarát módon élni,
– ismereteik birtokában fedezzék fel a környezeti problémákat, értsék meg azok gazdasági, társadalmi okait,
– legyenek képesek együttműködni, dönteni, cselekedni, válaszokat keresni a problémák megoldása érdekében,
– értsék meg, hogy az ember – mint a természet része – csak úgy boldogulhat, hogy környezetével együttműködik, vele harmóniában él.
– legyenek képesek mindennapi életükben a természeti, társadalmi, gazdasági, politikai konfliktusokat keresni, megoldani,
– ismerjék meg lakóhelyük jellegzetességeit, hagyományait, az itt élő nemzetiségek népszokásait, nevezetes szülötteit, gazdasági életét,
– a tanulók az elemző módszerek készségszintű alkalmazásával képesek legyenek életkoruknak megfelelően vizsgálni és jellemezni környezetük állapotát.

Feladataink:
–  a környezettudatos magatartás, a környezetért felelős életvitel elősegítése; a természetet, az embert, az épített és a társadalmi környezetet tisztelő szokásrendszer megalapozása;
– a környezet megóvásához szükséges képességek és készségek gyakoroltatása, amelyek a természeti és a társadalmi környezet zavartalan működését elősegíthetik;
– tanulóinkat életkoruknak megfelelő szinten megismertetni – a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozások keretében – a környezet megóvásának szempontjából legfontosabb ismeretekkel:
– a környezet fogalmával,
– a földi rendszer egységével,
– a környezetszennyezés formáival és hatásaival,
– a környezetvédelem lehetőségeivel,
lakóhelyünk természeti értékeivel,
– lakóhelyünk környezetvédelmi feladatival kapcsolatosan.

Akciók
Egy-egy helyi környezeti probléma megoldására vagy jeles napokon szervezünk olyan akciókat, amelyek felhívják a lakóhelyünk közösségének figyelmét egy-egy helyi vagy globális környezeti problémára. A megmozdulást szervezhetjük magunk is, de csatlakozhatunk helyi vagy országos környezetvédő szervezetek akcióihoz (pl.: Takarítási Világnap)
Kiállítások
Jeles napokhoz kapcsolódva.
Média
Szoros kapcsolatot tartunk a helyi médiával és gondoskodunk az érdemi események, feltárt problémák, eredmények megismertetéséről.

Tanulmányi kirándulás
Szervezünk egy vagy többnapos tanulmányutat egy-egy konkrét téma részletesebb megismerésére, egy-egy terület, táj megismerése céljából. Ellátogathatunk kisebb-nagyobb gyerekcsoportokkal tanösvényekre, nemzeti parkokba, természetvédelmi területekre, vadas parkokba, botanikus kertekbe, múzeumokba.
Zöldesítés
A környezetvédelmi jeles napokhoz kapcsolva vagy önálló programként, a szülők, illetve az iskola-közeli (lakótelep) lakosság megnyerésével cserjék, fák ültetésével szépíthetjük környezetünket és a zajtól, portól védhetjük szervezetünket.
Vetélkedők, tanulmányi versenyek
Az érdeklődő, ambiciózus tanulókat ösztönözzük arra, hogy vegyenek részt helyi, regionális és országos versenyeken.
Egészségnevelési programunk
Céljaink:
• gyerekek rendelkezzenek korszerű ismeretekkel azok gyakorlásához szükséges készségekkel és jártasságokkal,
• váljanak képessé az egészségvédő magatartás szokásrendszerének elsajátítására,
• tudatosuljon bennük, mit szabad és mit kell tenni szervezetük egészségének megőrzéséért,
• érzékeljék egészségük sérülékenységét, a felelőtlen emberi magatartás, a káros szokások következményeit,
• lássák meg környezetünk egészségkárosító tényezőit, a betegségmegelőzés lehetőségeit,
• tudatosuljon bennük a mindennapos testedzés fontossága,
• váljanak képessé a balesetek megelőzésére,
• tudatosuljon bennük a felelős magatartás,
• legyenek képesek kulturált párkapcsolatokat létesíteni, rendelkezzenek alapvető szexuális ismeretekkel.
Egészségneveléssel kapcsolatos feladataink:
• biztosítani az egészségmegőrző környezetet,
• alkalmassá tenni a testi-lelki szociális lehetőségeik kiteljesítésére,
• fejleszteni önértékelésüket,
• az egészségesebb életmód érdekében a mindennapos mozgás, helyes táplálkozás igénnyé alakítása,
• az egészségi állapot szempontjából fontos viselkedésmódok, szokások valamint az ezeket befolyásoló tényezők megismertetése,
• támpontokat adni az életmódbeli döntések meghozatalához, segítve az egészséget támogató magatartásformák kialakulását,
• segítséget nyújtani az együttműködési, konfliktuskezelési stratégiák elsajátításához,
• a családi életre nevelés szempontjából bővíteni az alapvető fontosságú szexuális ismereteket,
• az egészség megőrzéséhez, a betegségek megelőzéséhez szükséges ismeretek, képességek, jártasságok fejlesztése,
• a káros szenvedélyek visszautasításának – a „nemet mondás” elsajátíttatása,
• az önértékelés aktív fejlesztése,
• az óvoda, iskola, az otthon, a pedagógusok és gyermekek közötti jó kapcsolatok fejlesztése,
• az iskolaorvosi, védőnői szolgálat, ÁNTSZ szerepének növelése az egészségneveléssel kapcsolatos támogatás és tanácsadás rendszerében.
Egészségügyi ellátások:
A gyerekek testi, lelki egészségének folyamatos figyelemmel kísérése, állapotfelmérése, védőoltásokkal való ellátása jól működik.
Intézményünkben iskolaorvos, védőnő, iskola-fogorvos, a családsegítő szolgálat és nevelési tanácsadó munkatársai látják el feladatukat.